This event is endorsed
and organized by

2nd EAI International Conference on Robotic Sensor Networks

August 25–26, 2018 | Kitakyushu, Japan

General Chairs

Hyoungseop Kim, Kyushu Institute of Technology, Japan
Shota Nakashima, Yamaguchi University, Japan
Huimin Lu, Kyushu Institute of Technology, Japan
 

Program Chair
Yin Zhang, Zhongnan University of Economics &Law, China

Web Chair
Dong Wang, Dalian University of Technology, China

Publication Chair

Yujie Li, Yangzhou University, China

Local Chair
Tomoki Uemura, Kyushu Institute of Technology, Japan

Workshops Chair
Guangxu Li, Tianjin Polytechnic University, China

Exhibits Chair
Kauhiro Hatano, Kyushu Institute of Technology, Japan


Demos Chair
Xing Xu, University of Electronic and Technology of China, China

Posters Chair
Tongwei Ren, Nanjing University, China

Publicity Chairs

Li He, Qualcomm Inc., USA
Shenglin Mu, Ehime University, Japan
Quan Zhou, Nanjing University of Posts and Telecomm., China
Zongyuan Ge, IBM Inc., Australia