Organizing Committee

General Chair

A/Prof. Huimin Lu
Kyushu Institute of Technology, Japan

General Co-Chair

Hao Gao
Nanjing University of Posts and Telecommunications, China

Technical Program Committee Chair

Yujie Li
Fukuoka University, Japan

Web Chair

Shenglin Mu
Ehime University, Japan

Publicity and Social Media Chair

Junwu Zhu
Yangzhou University, China

Workshops Chair

Guangxu Li
Tianjin Polytechnic University, China

Sponsorship & Exhibits Chair

Joze Guna
University of Ljubljana, Slovenia

Publications Chair

Shota Nakashima
Yamaguchi University, Japan

Panels Chair

Zhenlong Du
Nanjing Tech University, China

Tutorials Chair

Xing Xu
University of Electrical Science and Technology of China, China

Demos Chair

Dong Wang
Dalian University of Technology, China

Posters and PhD Track Chair

Xin Jin
Beijing Electronic Science and Technology Institute, China

Local Chair

Yin Zhang
Zhongnan University of Economics and Law, China